Skip to content

Privacyverklaring 

Cookie policy

Onze missie

clearXperts vindt jouw privacy zeer belangrijk. Je hebt dan ook het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op welke manier wij dit doen. In deze privacy policy krijg je o.m. een antwoord op volgende vragen:

Paragraaf Omschrijving
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
2. Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze policy?
3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou, welk is de wettelijke grondslag, waarom hebben we ze nodig, en hoelang bewaren we ze?
4. Op welke manier beschermen wij jouw persoonsgegevens?
5. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens ?
6. Met wie werken wij samen?
7. Welke zijn jouw rechten?
8. Wie contacteer je in geval van vragen i.v.m. deze privacy policy?
9. Wijzigingen binnen de privacy policy

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is clearXperts NV, Boomsesteenweg 77C, 2630 Aartselaar.

clearXperts heeft een gegevensbeveiligingsverantwoordelijke aangesteld die als contactpersoon zal optreden met betrekking tot alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten in dit kader.

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy kan je contact opnemen met [email protected]

 

 1. Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze policy?
Begrip Omschrijving
Persoonsgegevens

Dit is alle informatie die direct (naam, adres, klantennummer, e-mail, geboortedatum, …) of indirect (IP-adres) gelinkt wordt aan een persoon.

 

Verwerken van persoonsgegevens Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die doel en middelen van de verwerking bepaalt. In dit geval is dit dus clearXperts.
Cookies
Gegevensinbreuk Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Verwerker Een partner die in opdracht van clearXperts persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkersovereenkomst Een specifieke overeenkomst tussen de verwerker en clearXperts waarbij clearXperts bepaalt en beperkt welke gegevens voor welke doeleinden mogen verwerkt worden.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou, wat doen we er mee en hoelang bewaren we ze?
Verwerking Bron Categorie van persoonsgegevens: Wat doen we ermee Bewaartermijn & Wettelijke grondslag
Solliciteren bij clearXperts via de website Jij bij het invullen contactformulier website Identificatiegegevens Noodzakelijk om met jou in contact te treden in het kader van jouw vraag.

[bewaartermijn]

Deze verwerking gebeurt op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

Solliciteren bij clearXperts via het toesturen van je CV Jij door het toesturen van je CV

Identificatiegegevens

en alle persoonsgegevens die jij in he CV opneemt

Identificatiegegevens : Noodzakelijk om met jou in contact te treden in het kader van jouw vraag.

Andere : voor de evaluatie van je kandidatuur.

[bewaartermijn]

Deze verwerking gebeurt op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

Registratie op onze website

 

Jij door je te registreren Identificatiegegevens Noodzakelijk om jou te kunnen informeren over je voorkeuren

[bewaartermijn]

Deze verwerking gebeurt op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

Inschrijving op de nieuwsbrief

 

Jij door je in te schrijven e-mailadres Noodzakelijk om de nieuwsbrief via e-mail aan jou te bezorgen

[bewaartermijn]

Deze verwerking gebeurt op basis toestemming.

Het bezoeken van onze website

 

Jij door je bezoek aan de website Bezoekgegevens zoals welke pagina’s je bezocht, welke artikels je las of welke vacatures je interesseerden Voor ons zijn deze gegevens belangrijk om de persoonlijke service te kunnen aanbieden, onze website te verbeteren en technisch goed werkend te houden.

[bewaartermijn]

Deze verwerking gebeurt op basis van toestemming.

Zie ook onze Cookie Policy voor meer informatie.

Direct Marketing Jij wanneer we je toestemming ontvangen of wanneer je met ons samenwerkt Je e-mail adres of wanneer we dit hebben ontvangen je mobiele nummer Met jouw toestemming kunnen we je mogelijke opportuniteiten toesturen via e-mail en/of SMS

[bewaartermijn]

Deze verwerking gebeurt op basis van toestemming.

 

 

 1. Op welke manier beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Aangezien clearXperts jouw privacy belangrijk vindt, stellen wij alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen een mogelijke gegevensinbreuk.

 

 1. Wie heeft toegang jouw persoonsgegevens ?

Intern bij clearXperts

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij bepaalde van onze medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens. Enkel die medewerkers die toegang nodig hebben voor de uitvoering van verwerkingen waar jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn, krijgen toegang.

Extern van clearXperts

Persoonsgegevens worden door ons niet doorgeven aan derde partijen, tenzij:

 • De wet ons dit ons zou verplichten
 • Voor bepaalde verwerkingen binnen de uitvoering van onze overeenkomst, doen wij een beroep op andere partijen. We hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ook door hen op een veilige en op vertrouwelijke wijze worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst garandeert passende technologische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Jouw persoonsgegevens zijn bij hen bijgevolg in goede handen.

Internationaal

Er worden geen persoonsgegevens getransfereerd naar landen buiten de EU/EEA of landen die, op basis van een besluit van de Europese Commissie, een gelijkgesteld niveau van gegevensbeveiliging kennen.

Jouw persoonsgegevens zullen, behalve in de hierboven beschreven situaties, niet aan derden worden overgemaakt zonder jouw voorafgaande toestemming. In geen geval zullen zij worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

 

 1. Met wie werken wij samen?

Voor bepaalde verwerkingen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met andere partijen.  clearXperts NV raadt aan om de privacyverklaring van deze partners na te lezen.

Partner Omschrijving verwerkingen
Flexmail Enkel indien je je voor onze nieuwsbrief aanmeldt. Flexmail is een online marketing platform waarmee clearXperts e-mail campagnes uitstuurt. Om te garanderen dat jouw aanmelding voor de nieuwsbrief correct verloopt, d.w.z. om ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te verhinderen, zullen wij je na jouw eerste aanmelding voor de nieuwsbrief via de double-opt-in procedure een bevestigingsmails zenden, waarin wij om je bevestiging van de aanmelding vragen.
Carerix ·       Voor de opvolging van onze sollicitanten bij vacatures.
SD WORX ? ·       Voor de payroll van onze medewerkers.

 

 1. Welke zijn jouw rechten?

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze worden hieronder beschreven.

Recht Omschrijving
Het recht op informatie

Dit recht wordt beschreven in dit document

 

Het recht op toegang

Je kan ons steeds een verzoek richten om al de door ons opgeslagen gegeven in te kijken of hier een uitdruk van te verkrijgen in een leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie opvraagt zal clearXperts deze voorzien van alle noodzakelijke informatie zoals: de verwerkingen, de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en de ontvangers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd.

 

Recht op rechtzetting

Je hebt het recht om elk persoonlijk gegeven dat wij van jou verwerken te laten aanpassen wanneer je weet of vermoed dat dit niet correct is.  clearXperts zal dit zo snel mogelijk aanpassen.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang menen te hebben. De verwerking van desbetreffende persoonsgegevens wordt gestaakt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor deze verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien deze persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op verwijdering

Wanneer je niet meer wenst dat clearXperts jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je door middel van e-mail naar clearXperts aanvragen om deze gegevens te verwijderen uit onze bestanden/databases.

Dit recht is echter geen absoluut recht en je dient er rekening mee te houden dat andere wetgeving dit recht kan beperken. Bv. Je kan geen verwijdering vragen van gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn werd vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd bereikt

Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op basis van ‘toestemming’ kan je deze onmiddellijk laten verwijderen wanneer je de toestemming intrekt. Dit kan op eenvoudig verzoek door middel van een [email protected]

Indien er echter geschillen lopen bv. een rechtszaak of andere discussie loopt die wettelijke gevolgen kan hebben, dan is ons belang om deze gegevens toch te bewaren zwaarwichtiger dan jouw recht op verwijdering. Zolang dergelijke activiteiten lopen, kunnen wij geen gegevens verwijderen.

 

Recht op beperking van verwerking

Wanneer je het niet eens bent met één of meer van de verwerkingen die clearXperts op jouw gegevens uitvoert, kan je hier een beperking op inroepen. Dit kan gebeuren bij eenvoudige vraag per [email protected]

 

Recht op gegevensoverdracht

Wanneer je wenst naar een andere werkgever over te stappen, kan je clearXperts vragen via [email protected] om de door jou aangebrachte gegevens in een digitaal formaat aan te leveren zodat je deze aan uw nieuwe advocaat kan meedelen.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit

Wanneer je vermoed of denkt te weten dat clearXperts onzorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaat of de hierboven beschreven rechten niet respecteert, dan kan je hierover een klacht indienen bij de bevoegde Belgische Autoriteit op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, klachtendienst, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

 1. Wie contacteer je in geval van vragen met betrekking tot de policy?

clearXperts heeft een gegevensbeveiligingsverantwoordelijke aangesteld die als contactpersoon zal optreden met betrekking tot alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten in dit kader.

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy kan je contact opnemen met [email protected].

 1. Wijziging privacy policy

clearXperts houdt zich het recht voor om dit privacybeleid te updaten. Het is daarom belangrijk dat je steeds de recentste versie raadpleegt door te klikken op de link onderaan elke webpagina.