Skip to content

Cookie Policy

Privacyverklaring

Onze missie

clearXperts vindt jouw privacy zeer belangrijk. Je hebt dan ook het recht om te weten welke persoonsgegevens wij, via cookies van jou verwerken en op welke manier wij dit doen. In deze cookie policy krijg je o.m. een antwoord op volgende vragen:

Paragraaf Omschrijving
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ?
2. Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze policy ?
3. Wat zijn cookies ?
4. Welke cookies gebruikt clearXperts, welke persoonsgegevens worden hiermee verzameld, voor welk doel gebeurt dit, wanneer gebeurt dit, hoelang bewaren we deze gegevens en op welke wettelijke grond baseren we ons.
5. Hoe kan ik cookies beheren ?
6. Welke zijn jouw rechten ?
7. Waar vind ik meer informatie over het gebruik van mijn persoonsgegevens door TalextXperts ?
8. Wat gebeurt er als ik klik op de links naar social media ?
9. Wie contacteer je in geval van vragen i.v.m. deze policy ?
10. Wijzigingen binnen het cookiebeleid
  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is clearXperts NV, Boomsesteenweg 77C, 2630 Aartselaar.

clearXperts heeft een gegevensbeveiligingsverantwoordelijke aangesteld die als contactpersoon zal optreden met betrekking tot alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten in dit kader.

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze cookie policy kan je contact opnemen met [email protected]

  1. Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze policy?
Begrip Omschrijving
Persoonsgegevens

Dit is alle informatie die direct (naam, adres, klantennummer, e-mail, geboortedatum, …) of indirect (IP-adres) gelinkt wordt aan een persoon.

 

Verwerken van persoonsgegevens Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die doel en middelen van de verwerking bepaalt. In dit geval is dit dus clearXperts.
Gegevensinbreuk Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Verwerker Een partner die in opdracht van clearXperts persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkersovereenkomst Een specifieke overeenkomst tussen de verwerker en clearXperts waarbij clearXperts bepaalt en beperkt welke gegevens voor welke doeleinden mogen verwerkt worden.
  1. Wat zijn Cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan websites op jouw computer/apparatuur (kunnen) bewaard worden.  Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen. Er zijn verschillende soorten cookies. Sommige cookies blijven gedurende een langere periode op jouw apparatuur staan, andere cookies slechts gedurende de duur van de bezoeksessie. Verder kunnen cookies worden ingedeeld volgens hun doel:

Type Doel
Functioneel – essentieel cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website. Voor dit type van cookie hebben wij jouw toestemming niet nodig.

 

Functioneel – niet essentiele cookies

 

Deze cookies zorgen ervoor dat de gebruiker een betere ervaring heeft op onze website, maar zijn niet essentieel. Dit soort cookies kunnen alleen gebruikt worden mits jouw toestemming.

 

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen er gegevens verzameld worden m.b.t. het functioneren van de website (mogelijks kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een derde partij). Deze gegevens kunnen in statistieken verwerkt worden om meer inzicht te krijgen over het gebruik van de website en om de website te verbeteren. Dit soort cookies kunnen alleen gebruikt worden mits jouw toestemming.

 

Advertentie cookies

Dit soort cookies verzamelt gegevens om jouw gepersonaliseerde reclame toe te sturen. Voor dit soort cookies is jouw toestemming nodig.

 

  1. Welke cookies worden gebruikt door clearXperts, voor welk doel, hoelang bewaren we ze en op welke wettelijke grond baseren we ons ?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Hieronder vind je meer informatie met betrekking tot de cookies die clearXperts gebruikt.

Type Cookie

Persoons-

gegevens

Doel Bewaartermijn
Functioneel (niet essentieel) Exit Poput Muisbewegingen Boodschap geven bij verlaten van de website 3 dagen
Functioneel
(niet essentieel)
Indeed tracking Cookie IP-adres Opvolging van kandidaten en verbinden van kandidaat met vacatures. TBD
Functioneel
(niet essentieel)
Drift Cookie IP-adres Voor het faciliteren van de chat-functionaliteit 2 jaar
Analytisch

 

Google Analytics

IP-adres
Google-ID
Info verkrijgen tot verbetering van de werking van de website 2 jaar

Analytisch

 

Google Tag Manager IP-adres
Google-ID
Info verkrijgen tot verbetering van de werking van de website 2 jaar
Advertentie Facebook Pixel IP-adres
Activiteit van de gebrruiker op de website
Gepersonaliseerde advertenties TBD
Advertentie Linkedin Pixel IP-adres
Activiteit van de gebrruiker op de website
Gepersonaliseerde advertenties TBD
  1. Hoe kan ik cookies beheren ?

[Hier dient de werking van de cookie banner / cookie beheerstool te worden beschreven]

[Indien dit niet mogelijk is, dient te worden beschreven dat het niet mogelijk is, maar dan moet ook Paragraaf 3 ‘Wat zijn Cookies’ aangepast worden want daar wordt besproken dan bepaalde cookies enkel  via toestemming mogelijk zijn] Opmerking : in dit geval, is er dan ook sprake van een overtreding van de wetgeving.

 

  1. Welke zijn jouw rechten?

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze worden hieronder beschreven.

Recht Omschrijving
Het recht op informatie

Dit recht wordt beschreven in dit document

 

Het recht op toegang

Je kan ons steeds een verzoek richten om al de door ons opgeslagen gegeven in te kijken of hier een uitdruk van te verkrijgen in een leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie opvraagt zal clearXperts deze voorzien van alle noodzakelijke informatie zoals: de verwerkingen, de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en de ontvangers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd.

 

Recht op rechtzetting

Je hebt het recht om elk persoonlijk gegeven dat wij van jou verwerken te laten aanpassen wanneer je weet of vermoed dat dit niet correct is.  clearXperts zal dit zo snel mogelijk aanpassen.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang menen te hebben. De verwerking van desbetreffende persoonsgegevens wordt gestaakt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor deze verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien deze persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op verwijdering

Wanneer je niet meer wenst dat clearXperts jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je door middel van e-mail naar clearXperts aanvragen om deze gegevens te verwijderen uit onze bestanden/databases.

Dit recht is echter geen absoluut recht en je dient er rekening mee te houden dat andere wetgeving dit recht kan beperken. Bv. Je kan geen verwijdering vragen van gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn werd vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd bereikt

Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op basis van ‘toestemming’ kan je deze onmiddellijk laten verwijderen wanneer je de toestemming intrekt. Dit kan op eenvoudig verzoek door middel van een e-mail naar [email protected]

Indien er echter geschillen lopen bv. een rechtszaak of andere discussie loopt die wettelijke gevolgen kan hebben, dan is ons belang om deze gegevens toch te bewaren zwaarwichtiger dan jouw recht op verwijdering. Zolang dergelijke activiteiten lopen, kunnen wij geen gegevens verwijderen.

 

Recht op beperking van verwerking

Wanneer je het niet eens bent met één of meer van de verwerkingen die clearXperts op jouw gegevens uitvoert, kan je hier een beperking op inroepen. Dit kan gebeuren bij eenvoudige vraag per [email protected]

 

Recht op gegevensoverdracht

Wanneer je wenst naar een andere werkgever over te stappen, kan je clearXperts vragen via [email protected] om de door jou aangebrachte gegevens in een digitaal formaat aan te leveren zodat je deze aan uw nieuwe advocaat kan meedelen.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit

Wanneer je vermoed of denkt te weten dat clearXperts onzorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaat of de hierboven beschreven rechten niet respecteert, dan kan je hierover een klacht indienen bij de bevoegde Belgische Autoriteit op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, klachtendienst, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

  1. Waar vind ik meer informatie over het gebruik van mijn persoonsgegevens door ClearXperts ?

Als je meer wil te weten te komen over de manier waarop clearXperts met jouw persoonsgegevens omgaat, lees dan onze ‘Privacy Policy’ waarnaar je op elke pagina van deze website een link kan vinden.

 

  1. Wat gebeurt er als ik klik op de links naar social media?

Op onze website staan ook links naar de pagina’s van sociale media (Facebook, LinkedIn en Instagram). Deze links staan daar louter om jouw surfervaring te vergemakkelijken.

Er worden geen persoonsgegevens verstuurd wanneer je deze links gebruikt.

Deze websites hebben hun eigen privacy en cookie beleid. Vooraleer je doorklinkt lees je dus best eerst het privacy en cookie beleid van deze media. Zie hiervoor:

 

  1. Wie contacteer je in geval van vragen met betrekking tot de policy?

clearXperts heeft een gegevensbeveiligingsverantwoordelijke aangesteld die als contactpersoon zal optreden met betrekking tot alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten in dit kader.

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy kan je contact opnemen met [email protected]. 

 

  1. Wijziging cookie policy

clearXperts houdt zich het recht voor om deze cookie policy te updaten. Het is daarom belangrijk dat je steeds de recentste versie raadpleegt door te klikken op de link onderaan elke webpagina.