Skip to content

Asielzoekers krijgen al 4 maanden na hun aankomst en registratie in België toegang tot de arbeidsmarkt, in plaats van na de huidige termijn van 6 maanden. Dat heeft de federale regering beslist op initiatief van vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters. Hiermee bekrachtigt Peeters het akkoord dat hij eerder bereikte met de werknemers- en werkgeversorganisaties.

‘Mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging getuigen alleen al door hun vlucht van energie, initiatief en doorzettingsvermogen. Velen hebben een opleiding genoten. Als ze hier sneller aan het werk kunnen, is dat goed voor hun integratie, het maakt een zelfstandig leven mogelijk, en ze dragen op die manier ook bij aan de sociale zekerheid’, aldus Kris Peeters.

‘Ik denk dat een uitgestoken hand het juiste antwoord is. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat ze twee maanden eerder dan nu het geval is in een job kunnen stappen en hun expertise verder ontwikkelen. Ofwel eindigt het conflict en kunnen ze hun talenten gebruiken in eigen land, ofwel blijven ze hier voor langere periode en is het een investering voor onze samenleving.’

 

Positief effect op integratie

De huidige asielcrisis vraagt snelle en adequate acties. Als onderdeel van een ruimer pakket maatregelen op het stuk van opvang, integratie en een humaan terugkeerbeleid, is het ook aangewezen om asielzoekers zo snel mogelijk een kans te geven op een job.

‘Het uitoefenen van een job tijdens de asielprocedure heeft een positief effect op de integratie in de samenleving: er zijn sociale contacten met de werkgever, collega-werknemers en eventueel klanten, en de asielzoeker ontvangt een loon waarmee hij zelfvoorzienend wordt’, stipt Peeters aan. Met de huidige toeloop van voornamelijk oorlogsvluchtelingen, is de kans bijzonder groot dat de aanvraag van de asielzoekers daadwerkelijk uitmondt in een erkenning als vluchteling. Het is daarom aangewezen de toegang tot regulier betaald werk te verruimen, ook voor wie nog wacht op een definitief besluit over zijn dossier. Dat kan gebeuren met respect voor zowel het individueel belang als het algemeen belang.

 

Constructief overleg met Groep van Tien

Daarom organiseerde de minister van Werk een overleg met de werkgevers en werknemers van de voltallige Groep van Tien, om van gedachten te wisselen over de optie om asielzoekers sneller toe te laten tot de arbeidsmarkt.

Tijdens dat overleg bereikte de groep eensgezindheid over het inkorten van de wachtperiode van 6 maanden naar 4 maanden. De betrokken asielzoeker moet over 3 documenten beschikken: een document met de datum van registratie, een arbeidskaart C, en een immatriculatiedocument dat de gemeente moet afleveren. De werkgever moet de asielzoeker onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkstellen als de andere werknemers.

Asielaanvragers die binnen die termijn van 4 maanden een negatieve beslissing over hun dossier ontvangen, komen uiteraard niet langer in aanmerking voor een arbeidskaart C. De arbeidskaart C is bovendien slechts geldig indien de asielaanvrager ook over een geldig verblijfsdocument beschikt.

Het gewijzigde KB gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Bron: het Kabinet van de Minister van Werk

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!